Aktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, TadilatAktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, Tadilat

Kentsel Dönüşüm Merkezi

 

Kentsel dönüşüm nedir? 

Kentsel dönüşüm, Aktifler Yapı'nın kentteki sorunlu alanların belirleyip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı  ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor.  Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi oluyor. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler  sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. 

Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar şunlar olabilir; yeni konut yapılması, doğal afet riski olan bölgelerdeki veya yapısı itibariyle riskli olan binaların yeniden inşası, zayıf yapılı binaların (gecekondu) yapımının engellenmesi, şehrin modern ve medeni ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi (kongre ve finans merkezleri, park ve eğlence alanları inşası).

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un bugüne kadar yapılanlardan farkı ve amacı nedir ?

6306 Sayılı Kanun'un amacı; can ve mal kaybının meydana geldiği doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması, zararın oluşmadan engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli bölgelerde ve binalarda yaşamasını sağlamaktır. Daha önce çıkan kanunlar afetlerden oluşan zararları gidermeye, yaraları sarmaya yönelikti. 6306 sayılı Kanun'da öncelikle vatandaşların can güvenliği hedeflenmiştir. Riskli yapısı yıkılmış olan hak sahiplerine kredi, konut ve işyeri tahsisi, konut sertifikası gibi desteklerin verilmesi mümkündür. Kentsel dönüşümün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için de yerel yönetimler etkin bir biçimde yetkilendirilmişlerdir. 

Kanun kapsamında Bakanlığın, idarenin ve TOKİ'nin yetkileri nelerdir?

6306 sayılı Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri şöyle;

- Riskli yapı tespiti yapacak kurum ve kuruluşlara lisans vermek,

-Hazırlayacağı bir yönetmelik ile usul ve esaslarını belirleyerek riskli yapıların tespitini talep etmek, yapı malikleri veya kanuni temsilcileri talep edilen riskli yapı tespitini yaptırmazlar ise, riskli yapı tespiti yaptırmak,

-Rezerv alanı belirlemek, riskli alan belirlemek, 

-Rezerv alan ve/veya riskli alan konusunda maliklerden belediye ve il özel idarelerinden gelen teklifleri değerlendirmek,

-Riskli yapı tespitine karşı yapılacak olan itirazları inceleyecek olan “teknik heyet”i oluşturmak,

6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak maliklerle ve kiracılarla yapılacak anlaşmaların usul ve esaslarını belirlemek, 

-Riskli alan ve yapılarda tahliye ve yıktırma işlemlerini yaptırmak,

-Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla veya Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan taşınmazlar da dâhil olmak üzere, uygulama alanında bulunan bütün taşınmazlar üzerinde her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmak; bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmak, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmak; aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmek; kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamak, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmak veya yaptırmak, arsa paylarını belirlemek; 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmak, payları ayırmak veya birleştirmek ve Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmek,

6306 sayılı Kanun uyarınca İdarenin1 (belediyeler ve il özel idarelerinin) yetkileri ise;

-Bakanlıktan rezerv alanı belirlenmesi veya riskli alanın tespiti talebinde bulunmak,

-Riskli yapı tespiti yapacak kurum ve kuruluşlara lisans vermek,

-Bakanlıkça süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenen riskli yapı tespitinin verilen süre içinde yaptırılmaması halinde, riskli yapı tespiti yaptırmak,

-Riskli yapı tespitinin hak sahiplerine bildirilmesi ile verilen 60 günlük süre içerisinde yıktırılmayan yapının yaktırılmasını sağlamak,

-Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımlarını onaylamak,

-Riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurmak.

6306 sayılı Kanun uyarınca TOKİ’nin yetkileri de;

-Bakanlıktan rezerv alanı belirlenmesi veya riskli alanın tespiti talebinde bulunmak,

-Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımlarını onaylamak,

-Riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurmak.

Riskli Alan / Riskli Yapı nedir? Kim belirler?

6306 sayılı Kanun'un 2. maddesinin ç bendi uyarınca Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade ediyor. 

Uygulama Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca riskli alanın tespiti; Bakanlık tarafından veya  TOKİ veya İdare tarafından Bakanlıktan talep edilerek yapılıyor. Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri de Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa iletilir. 

6306 sayılı Kanunun 2. Maddesinin d bendi uyarınca Riskli Yapı ise: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları ifade ediyor.  

Uygulama Yönetmeliği'nin 7. maddesi uyarınca riskli yapıların tespiti; öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. 

Riskli yapılar, Bakanlıkça veya İdarece veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler; sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler; depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; 29/6/2001 tarihli  ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları ile mimarlık ve  mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlarca tespit edilir.

"Rezerv alanına Bakanlık karar veriyor"

Rezerv Yapı Alanı nedir? Kim belirler?

6306 sayılı Kanun'un 2. maddesinin c bendi uyarınca Rezerv Yapı Alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak  Bakanlıkça belirlenen alanları ifade ediyor.  

Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca rezerv yapı alanı tespiti; Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirleniyor. Bakanlık tarafından resen belirleme de yapılabiliyor. TOKİ veya İdare, gerekli bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabiliyor. Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri de gerekli bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabiliyor.

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı nedir?

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanlar ile ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme tehlikesi olan yapılar ve alanlar, 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecektir. Yapılan risk tespitleri sonrasında başlanacak olan uygulamalar “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı” içerisinde yer alacak. Kentsel dönüşüm eylem planlarının önceliği; birinci deprem bölgelerinde yer alan illerde ve ikinci deprem bölgesinde bulunup acil risk taşıyan yerler de olacak.

Yerinde dönüşüm nedir? 

6306 sayılı Kanun kapsamında “Yerinde Dönüşüm”, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için kullanılan bir terim. Örneğin; 20 konutlu bir binada daire sahibi iseniz ve söz konusu bina depreme dayanıklı değil ise, binanın bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bina yıkılarak yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesi anlamına gelir. 

Uygulama Alanı nedir? Nasıl belirlenir?

Bakanlar Kurulu  kararı ile kararlaştırılan riskli alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen rezerv yapı alanını ifade eder. Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan ya da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere tespit edilen alanlara uygulama alanı denir. 

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir binanın riskli olup olmadığı 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tespit ediliyor.  Yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olduğunun, depremde yıkılacak veya ağır hasarının çok olduğunun risk tespit kuruluşlarına tespit ettirilmesi ve alınacak risk raporu ile anlaşılır. 

“Binanın risk tespitinde çoğunluk şartı aranmaz”

Binanın risk tespitinde çoğunluk şartı aranır mı?

Hayır aranmaz. 6306 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 1. fıkrası ve Uygulama Yönetmeliği'nin 7. maddesi uyarınca; “Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara  yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir.” Görüldüğü gibi herhangi bir daire, dükkan ve arsa payı sahibi bu başvuruyu tek başına yapabiliyor.  

Risk tespitinden sonra yapılacaklar nelerdir?

6306 sayılı Kanun'un 5. maddesinin 3. ve 4. fıkrası uyarınca riskli yapı tespiti yapılmasından ve risk tespitine itiraz varsa sonucunun alınmasından sonra; yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilecek. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulacak. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm  projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, belediyeler veya il özel idarelerinin de katılımı ile valiler veya kaymakamlar tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilecek. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde Bakanlık, tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir.

Risk tespit raporunun hazırlanmasından itibaren yıkımın gerçekleşme süreci toplamda 6-8 ay içindedir. Bakanlık yıkmak isterse bu sürenin sonunda yıkabilir. Ama Bakanlık söylemde ve açıklamalarında yıkım için acele etmeyeceklerini, maliklerden talep gelmeden harekete geçmeyeceğini belirtiyor. 

Söz konusu tespit işlemine dava açılabilir mi?

Evet açılabilir. 6306 sayılı Kanun'un 6. maddesinin 9. fıkrası uyarınca; “Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.” Belediye Kanunu madde 73’te de “kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır ” deniliyor.  

Sağlam bir bina 'Riskli Alan' üzerinde bulunuyorsa yıkılır mı?

Tabii ki yıkılabilir. 6306 sayılı Kanun'un 3. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; “Bu Kanunun uygulanması için belirlenen riskli alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur”

Bina güçlendirme nedir?

Bina güçlendirme bir yapının olası bir depremde can kaybının olmasının engellenmesi. amacı ile yapının yapısal ilavelerle  depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Bir diğer anlatım ile binanın dayanıklılığının arttırılması amacı ile iyileştirmeye yönelik yapılan müdahalelerdir. Binanın yıkılıp yeniden yapımının alternatifidir .  

Yıkım yapılan alanlara imar artış hakkı verilir mi ?

Şu an için hiçbir yasal düzenlemede imar artışı verileceği yok. Ama kamu yöneticilerinin söyleminde bu var. 6306 sayılı Kanun, imar planlarının bütünsel yapısına aykırı olmayacaksa, Bakanlığın yapacağı imar planları ile imar artışı yapılmasının yasak olduğuna dair bir madde taşımadığından uygulamada imar artışı yapılacak . 

Belediyeler imar planları notlarına parsel birleştirmelerde imar artışına olanak tanıyan hükümler koymaktadır. Ayrıca şu an hazırlanan yeni İmar Kanunu Taslağı'nda bu yönde düzenlemeler olduğu söyleniyor. 

Sit alanı dâhilindeki yapıların dönüşümü mümkün müdür? 

Evet, sit alanlarında da kentsel dönüşüm mümkündür. 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”a göre; sit alanlarında, koruma alanlarında hem sosyal donatı alanları oluşturmak hem de afet riskine karşı önlem almak için, kültür ve tabiat varlıkları yenilenmekte ve yeniden kullanım fonksiyonları getirilmekte.

ÜLKEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM  SÜRECİ

Ülkemizde çarpık kentleşme ve modern şehir görüntüsünden uzak gecekondular, uzun yıllar doğru şehirleşmenin önündeki en büyük engeldi. Neredeyse bir kangren haline gelen bu sorun karşısında Kiptaş, ürettiği Başakşehir ve Hilalşehir projeleri ile tarihi dönüşümün ilk sinyallerini verdi. 1995 yılında gerçekleşen bu iki proje, yıllarca sürecek olan büyük kentsel dönüşüm projelerinin adeta bir sembolü oldu. 

 

Büyük  dönüşümün ilk adımları
 

2003 yılında Türkiye, planlı kentleşme ve toplu konut hamlesiyle tanıştı. Hasılat paylaşımı projeleriyle kendi kaynağını üretme modelini geliştiren TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşümlerinden birini gerçekleştirdi. Ve 10 yılda toplam 500.000 konuta ulaştı. Proje kapsamında; afete maruz kalan bölgelerde Afet Konutları, on binlerce ailenin ev sahibi olduğu alt gelir grubuna yönelik konutlar ve pek çok sosyal konut projesi hayata geçirildi.

 

2012 yılında kentsel dönüşüm hayati bir ivme kazandı. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, afetlerin binlerce canımıza mal olmaması ve ülkemize zarar vermemesi için yeni bir dönüşüm projesine öncülük etti. “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile büyük dönüşümün ilk adımını attı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI

Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük deprem yaşadı. Yaşanan bu afetlerde binlerce can kaybı ve milyarlarca lira zarara uğrandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası”nı çıkardı. Yasanın hayata geçmesiyle birlikte Kentsel Dönüşüm adeta bir seferberlik haline geldi. Ve afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesinde öncelikli hedef, can ve mal kayıplarını önlemek olarak belirlendi. 

Kentsel dönüşüm aynı zamanda; hayat kalitesini arttırmış, enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturmuş ve yarın marka şehirleriyle ön plana çıkan bir Türkiye demektir.

Kentsel dönüşümün ilk adımı nedir?

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.

Riskli binalar  nasıl tespit edilecek?

 

Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılacaktır.

 

Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu? 

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve huzur içerisinde yaşamak isteyen, oturduğu binanın riskli olabileceğinden şüphelenen her vatandaşın risk tespiti yaptırması uygun olacaktır. 

 

Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?

 

Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından Bakanlığımızca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır. 

 

Binanın risk tespitini yaptırabilmek için maliklerin 2/3 çoğunluğu gerekli midir?

 

Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir. 

 

Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer maliklerin engel olması halinde ne yapılacak? 

 

Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Risk tespitinin maliyeti ne kadardır? 

 

Bakanlığımız birimlerince yapılacak risk tespitinde kullanılacak fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Bina Büyüklüğü Sabit Fiyat m² Birim Biyatı

 

Bina Büyüklüğü    Sabit Fiyatm2 birim fiyatı

500 m2’ye kadar-2.25 TL

500 ile 1.000 m2 arası1.125,00 TL1,75 TL

1.000 m2’den büyük2.000,00 TL1,00 TL

 

Örnek 1: 400 m2 bir bina için:400x2.25=900,00 TL

Örnek 2: 750 m2 bir bina için:1.125,00 + (750-500) x 1.75= 1.562,50 TL

Örnek 3:1.500 m2 bir bina için:2.000,00+ (1500-1000) x 1,00=2.500,00 TL

 

Riskli bina tespitine itiraz edebilir mi? 

Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren (15) gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. 

 

Riskli bina tespitine yapılan itirazları kim inceleyecek? 

Riskli bina tespitine yapılan itirazları, (4)’ü Üniversitelerce ve (3)’ü Bakanlıkça belirlenen ve (7) üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır. 

 

Riskli yapılarda elektrik, su ve doğal gazın kesilmesi vatandaşı mağdur etmeyecek mi?

Kanuna göre, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri durdurulabilecektir. Burada amaç, vatandaşı mağdur etmek değil, tam aksine can güvenliği bakımından, vatandaşın riskli olan bir binada oturmasına engel olmaktır. Yani, vatandaşın hayat hakkının gözetilmesi söz konusudur. 

 

Riskli binanın yıktırılması  süreci nasıl  işleyecek?

 

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi? 

 

Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek yoktur. 

 

Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir?

 

Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne bildirilir.

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur,

 

Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur?

 

Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

- Kanun kapsamında yapılacak yardım ve destekler nelerdir? 

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veyahut riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak veyahut bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanacaktır. 

Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.

 

- Kira veya faiz desteğinden kimler faydalanabilir? 

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.

 

- Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir? 

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir. 

 

 -Kira veya faiz desteği almak için maliklerin 2/3 çoğunluk ile anlaşması şartmıdır?

Kira yardımı almak veya faiz desteğinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır.

 

 

Malikler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak?

Riskli binadaki malikler;

• Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi, 

• Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veyatelefon faturalarından birisi, 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• Riskli bina tespit raporu inceleme formu,

• Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracaktır. 

 

- Kiracılar Kanun hükümlerinden faydalanabilecek mi? 

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabilir. Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir.

 

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak? 

 Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

• Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği, ile birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır. 

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak? 

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenler;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,

• İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,

ile İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır. 

 

Malikler ve Kiracılara kaç ay ve ne kadar kira yardımı yapılacak?

Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır. Kiracılara 2013 yılında defaten  ödenecek kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

- Bağımsız bölümü hisseli olan malikler konut kredisi veya kira yardımı talebinde bulunabilirler mi?

Evet, bulunabilirler, ancak kredi veya kira yardımından hisseleri oranında faydalanırlar.

 

- 6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerince kullandırılacak krediler sadece  bankalardan mı temin edilir? 
Katılım Bankalarından da fon kullanılabilir mi?

6306 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin Kararda geçen 
Banka ifadesi Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım bankalarını, Faiz ibareleri de katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak fonlar için kâr payını ifade eder.

 

- Kanun kapsamında hangi bankalardan kredi alınabilir?

Kanun kapsamında protokol yapılmış bankaların listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinde ve www.kentseldonusum.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. 

 

- Riskli binadaki malikler aynı bankadan kredi kullanmak zorunda mı?

Riskli binadaki maliklerin hepsinin aynı bankadan kredi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Malikler kredi için Bakanlığımız ile protokol imzalayan bankalardan istediklerine başvurabilirler. Ancak, malikler münferit olarak konut edinmek yerine, birlikte yeni bir bina yaptırmak istiyorlar ise aynı bankadan kredi kullanmaları gerekecektir. 

 

- Faiz desteği kredi bitimine kadar devam edecek mi?

Faiz desteği, kredi süresince devam edecektir. Ancak, hak sahipleri tarafından geri ödemesi yapılmayan krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulacaktır. 

 

- Konut için bankalardan ne kadar ve kaç yıl vadeli kredi kullanılabilir?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. 

 

- İşyeri için bankalardan ne kadar ve kaç yıl vadeli kredi kullanılabilir?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 7 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. 

 

- Birden fazla konutu veya işyeri olanlar ne kadar kredi kullanabilir? 

Birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL'yi geçemez.

 

Riskli alanlar nasıl belirlenir?

 

Riskli alanlar,  zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için hazırlanacak teknik raporun Bakanlığımızca uygun görülmesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşünün alınması gerekmektedir.

 

Kimler riskli alan teklifinde bulunulabilir?

 

Riskli alanlar Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler tarafından belirlenebileceği gibi, yaşadığı yerin riskli olduğunu düşünen vatandaşlarımız da Bakanlığımıza riskli alan teklifinde bulunabilir.

 

Riskli alan içindeki binaların ayrıca risk tespiti yapılacak mı?

 

Riskli alan ilan edilen yerlerdeki yapılar için tek tek riskli yapı tespiti yapılmasına gerek yoktur.

 

Riskli alanlardaki konutları yıkılanlar başka yerlere mi nakledilecek? 

 

Kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef  “yerinde dönüşüm”ü sağlamaktır. Ancak, teknik zorunluluklardan dolayı yerinde dönüşüm mümkün olmaz ise rezerv yapı alanları değerlendirilecektir.

 

Riskli alan içerisinde kalan risksiz binaların durumu ne olacak?

 

Riskli alanda risksiz bina bulunması hâlinde, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilecek, ifraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir.

 

Riskli alanda başlamış inşaatlar devam edecek mi ve yeni ruhsat verilecek mi? 

 

Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince, her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurabilecektir.

 

Riskli alan içerisinde kalan binalar 60 gün içerisinde yıkılacak mı?

 

Riskli alan ilanından sonra öncelikle alanın mevcut durumu tespit edilecek, hak sahiplikleri belirlenecek, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilecek ve tahliye ve yıkım işlemleri bu süreçlerden sonra başlayacaktır. 

 

Riskli alanda kira yardımı için nereye başvurulacak?

Riskli alandaki malikler, kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı için, riskli alan için Bakanlığımıza veya yetkilendirilen İdareye başvuru yapacaktır. Bu alanlarda yapılacak kira yardımı bedeli proje bazında belirlenecektir.

 

Riskli alanda vatandaş kendisi veya müteahhit aracılığı ile konutunu yapmak isterse yine harçlardan muaf olacak mı?

 

Riskli alanlarda, Bakanlık, İdare veya TOKİ tarafından değil de vatandaşlarca veya müteahhitlerce uygulamada bulunulması halinde, bu alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ve yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınacaktır.

 

Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak nereden bilgi alınabilir? 

 

Kanun’un uygulanması ile ilgili en doğru bilgiler Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir , Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri ve diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Alo 181 hattından alınabilir.

Aktifleryapı,aktifler otel tadilat,aktifler otel tadilat,Otel tadilat ,ulus otel tadilat,Nişantaşı otel tadilat,Beşiktaş otel tadilat,otel tadilat İstanbul,dış cephe otel tadilat, iç cephe otel tadilat,bina otel tadilat,otel tadilat fiyatları, otel tadilat Küçükçekmece, bahçeşehir otel tadilat, bina içi otel tadilat, doğru otel tadilat enerji kimlik belgesi, enerji tasarruf kanunu, otel tadilatı, otel tadilat İstanbul, izolasyon cephe kaplama, Otel tadilat şişli, otel tadilat Ataköy, otel tadilat avcılar, otel tadilat bağcılar, otel tadilat Bahçelievler, otel tadilat Bakırköy, otel tadilat Beşiktaş, otel tadilat Beykoz, otel tadilat beylikdüzü ,otel tadilat Büyükçekmece, otel tadilat cennet, otel tadilat esenler, otel tadilat esenyurt, otel tadilat fatih ,otel tadilat firmaları, otel tadilat fiyatları, otel tadilat Gaziosmanpaşa, otel tadilat güngören, otel tadilat İstanbul,otel tadilat Kadıköy, otel tadilat Kağıthane, otel tadilat kanunu, otel tadilat kartal, otel tadilat malzemeleri,otel tadilat mecidiyeköy, otel tadilat merter, otel tadilat nasıl yapılır, otel tadilat nedir, otel tadilat Ortaköy,otel tadilat Pendik, otel tadilat Sarıyer, otel tadilat sefaköy, otel tadilat Silivri, otel tadilat sözleşmesiotel tadilat şişli, otel tadilat teklif örneği, otel tadilat teknik şartnamesi, otel tadilat tuzla,otel tadilat Zeytinburnu, otel tadilat beylikdüzü,otel tadilat Yeşilyurt,otel tadilat,yeşil köy,otel tadilat bahçeşehir,otel tadilat başakşehir,otel tadilat halkalı,otel tadilat ataköy, istanbul iç mimarlık, istanbul mimarlık, istanbul dekorasyon

Ürünler:

 otel tadilat mutfak dolabı ve mobilya işleri

otel tadilat mutfak dolabı ve mobilya işleri

Ürün Kodu:

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar: Burada dikkat etmeniz gereken husus eğer mutfakta bir tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız maddi durumunuzelveriyorsa öncelikle...

 Yıkım yapım işleri

Yıkım yapım işleri

Ürün Kodu:

Otel tadilat İstanbul,Otel tadilat Arnavutköy,Otel tadilat Ataşehir,Otel tadilat Avcılar,Otel tadilat Bağcılar,Otel tadilat Bahçelievler,Otel tadilat Bakırköy,Otel tadilat Başakşehir,Otel tadilat Bayrampaşa,Otel...

Genel Uygulamalarımız

Genel Uygulamalarımız

Ürün Kodu:

Genel Uygulamalarımız Uygulama Alçı levha uygulaması, 55 1010 cm gibi ölçülerde ahşap çıtalar ya da özel...

otel tadilat asma tavan işleri

otel tadilat asma tavan işleri

Ürün Kodu:

Uygulama Şekileri Alçıpan giydirme uygulaması metal iskeletli veya yapıştırma olarak yapılabilir Alçıpan Duvar giydirme Metal İskele ...

otel tadilat bölme duvar

otel tadilat bölme duvar

Ürün Kodu:

Bölme duvarlar oluşturulan metal konstürüksiyon üzerine flex,yangına dayanıklısuyadayanıklı,suyave yangına dayanıklı olarakherform alçıpanlar üzerine fire boardun vidalanması ile yapılır. ...

otel tadilat bölme duvar ve arabölme alçıpan

otel tadilat bölme duvar ve arabölme alçıpan

Ürün Kodu:

* Metal iskeletin her iki yüzüne hafif bir malzeme olan Alçı Levhanın vidalanması ile oluşturulan, oda duvarları,...

otel tadilat elektrik ve sıhhı tesisat işleri

otel tadilat elektrik ve sıhhı tesisat işleri

Ürün Kodu:

Tesisat Uygulaması: Elektrik hatlarının döşenmesiiçinmutlaka uygulama ile ilgili projelerinin bulunması gerekmektedir.projesine uygun olarak döşenmesi tenik açıdan şarttır.Bina kalıp...

otel tadilat ferforje işleri

otel tadilat ferforje işleri

Ürün Kodu:

Merdiven , balkon ,bahçe vekapıgibi birçokalanda karşımıza çıkan ferforje uygulamaları iç ve dış mekanlarımıza estetik görünümkatar. AktifleryapıFerforjenin...

otel tadilat iç ve dış cephe boya ısı yalıtım

otel tadilat iç ve dış cephe boya ısı yalıtım

Ürün Kodu:

1 Genelde geniş yüzeylerde ( duvarlarda ) , rulo ile çalışmak daha kolay ve pratiktir. Duvar kesişim yerlerinde,kapı ,...

otel tadilat küpeşte işleri

otel tadilat küpeşte işleri

Ürün Kodu:

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar: Alüminyum küpeşte / korkuluk sistemininzeminden bitmiş yüksekliği, sağlıklı olması açısındanenaz 90 cmolmalıdır ...

otel tadilat seramik ve fayans işleri

otel tadilat seramik ve fayans işleri

Ürün Kodu:

Uygulamada dikkat edilecek hususlar Seramik karolar, döşenmeden önce; ürünün ambalaj üzerindeki isim, renk, ebat (caliber),renktonu, kalite işaretlerine...

otel tadilat tesisat izalasyonları

otel tadilat tesisat izalasyonları

Ürün Kodu:

Tesisat boruları montajı ve yalıtım uygulamalarına tasarım aşamasında önem verilmeli, yapılacak yalıtımveilerde artırılacak yalıtım kalınlıklar da düşürnülerek planlanmalıdır. Tesisat...

otel tadilat yangın alarmı tesisatı

otel tadilat yangın alarmı tesisatı

Ürün Kodu:

Alarm devreleri, istenmeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda bizi çeşitli şekillerde uyaran devrelerdir. İstenmeyen durumlar,evisu basması, yangın...

peyzaj ve çevre düzenlemesi

peyzaj ve çevre düzenlemesi

Ürün Kodu:

peyzaj çalışmalarının sebebi,kentsel vekırsalalanlarda kültürel, ekonomik ve estetik yönden güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamaktır. Yaşanılan tüm ortamlarda,...

Çözüm Ortaklarımız
Partnerlerimiz | Aktifler Yapı | Fabrika Tadilat, Kat Karşılığı İnş, Mantolama, Tadilat
UT